gdpr

Správce osobních údajů

Veronika Vašková / Jamnická 200, Staré Město, okres Frýdek-Místek / Ičo: 08669406 / Tel: 702 915 218

zapsaná v živnostenském rejstříku ve Frýdku-Místku (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR), který vstoupil v účinnost 25. května 2018, dobrovolně souhlasím s tím a akceptuji, aby Správce osobních údajů: Veronika Vašková, Ičo: 08669406 , se sídlem: Jamnická 200, Staré Město, okres Frýdek-Místek (dále jen „Správce.“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala, shromažďovala a uchovávala mé osobní údaje. Beru na vědomí a souhlasím, že tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.fruitbat.cz (dále jen „internetové stránky“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a neobcházím je.

Osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu 10 let od poslední aktivity na e-shopu, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu. Pro účely zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu 3 let od posledního nákupu na www.fruitbat.cz. Poté budou osobní údaje smazány.


Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

  1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
  3. právo požadovat vysvětlenív případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
  4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  5. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
  7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.